dimarts, de juliol 05, 2011

normativa

Us informem que LEXCAT ha publicat el Reial decret 557/2011, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la reforma mitjançant la Llei orgànica 2/2009, vigent a partir del 30 de juny de 2011.

Així mateix, s'han actualitzat les normes següents:

• Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, de conformitat amb la Llei orgànica 5/2011, de 20 de maig, complementària de la Llei 11/2011, de 20 de maig, de reforma de la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge, i de regulació de l’arbitratge institucional en l’Administració general de l’Estat per a la modificació de
la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.

• Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil, de conformitat amb la Llei 11/2011, de 20 de maig, de reforma de la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge, i de regulació de l’arbitratge institucional en l’Administració general de l’Estat.

• Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge, de conformitat amb la Llei 11/2011, de 20 de maig, de reforma de la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge, i de regulació de l’arbitratge institucional en l’Administració general de l’Estat.

• Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, de conformitat amb la Llei 11/2011, de 20 de maig, de reforma de la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge, i de regulació de l’arbitratge institucional en l’Administració general de l’Estat.

• Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, de conformitat amb el Reial decret llei 5/2011, de 29 d’abril, de mesures per a la regularització i control de l’ocupació no declarada i el foment de la rehabilitació d’habitatges, i amb la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc.

• Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social, de conformitat amb la Llei 5/2011, de 29 de març, d’economia social.

• Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors, de conformitat amb el Reial decret llei 7/2011, de 10 de juny, de mesures urgents per a la reforma de la negociació col•lectiva.

• Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, per la finalització de la vigència del Reial decret 303/2011, de 4 de març, pel qual es modifiquen el Reglament general de circulació, aprovat pel Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, i el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, i es redueix el límit genèric de velocitat per a turismes i motocicletes en autopistes i autovies.

• Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de circulació per a l’aplicació i el desplegament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, per la finalització de la vigència del Reial decret 303/2011, de 4 de març, pel qual es modifiquen el Reglament general de circulació, aprovat pel Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, i el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, i es redueix el límit genèric de velocitat per a turismes i motocicletes en autopistes i autovies.

Els textos legislatius publicats a LexCat s’ofereixen en la versió consolidada i estan permanentment actualitzats.